วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในสำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP ข้าว

act14jun61 01
วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในสำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน
GAP ข้าว

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในสำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP ข้าว รุ่นที่ 7 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร
act14jun61 02
act14jun61 03