วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิวัฒน์ แก้วมราช และนางสาวนลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามและสำรวจภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร

act17jun61 01
วันที่
12 มิถุนายน2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิวัฒน์ แก้วมราช และนางสาวนลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามและสำรวจภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิวัฒน์ แก้วมราช และนางสาวนลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามและสำรวจภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ตำบลวังแขม ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
act17jun61 02