เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

act12 1 550

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดกำแพงเพชร 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรรณี พวงมาลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และ น.ส. สุนทรียา ทรงสุภา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร 

act12 2 550

act12 3 550