วันที่ 12-15 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปี 2561

act20jun61 01
วันที่
12-15 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปี 2561

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นวก.ชํานาญการ พร้อมด้วย นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นวส.ชำนาญการ น.ส.กนกวรรณ ตีเมืองสอง นวก.ปฏิบัติการ น.ส.ณปภัช จิระนันทิกุล นวก.ปฏิบัติการ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน น.ส.สุนทรียา ทรงสุภา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปี 2561 โดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานพิธีเปิด และนายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กล่าวรายงาน   มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 180 คน ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
act20jun61 02
act20jun61 03
act20jun61 04