วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายวิวัฒน์ แก้วมราช และนายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดนิทรรศการบรรยายให้ความรู้แก่เกษตร เรื่องหลักการปฏิบัติตามระบ

act22jun61 01
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายวิวัฒน์ แก้วมราช และนายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดนิทรรศการบรรยายให้ความรู้แก่เกษตร เรื่องหลักการปฏิบัติตามระบบการผลิตข้าวที่ดี

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายวิวัฒน์ แก้วมราช และนายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดนิทรรศการบรรยายให้ความรู้แก่เกษตร เรื่องหลักการปฏิบัติตามระบบการผลิตข้าวที่ดีและเหมาะสม GAP งานวันสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ภายใต้โครงการเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน (ข้าว) โดยมี นายธัชชัย สิสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวเปิดงาน ณ บริเวณแปลงนาเกษตรกร หมู่ 4 บ้านวังน้ำ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
act22jun61 02
act22jun61 03