วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจติดตาม กำกับ ดูแล สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมและสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ข้าว

act23jun61 01
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจติดตาม กำกับ ดูแล สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมและสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางชนาภา ปัทมาลี พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2 ออกตรวจติดตาม กำกับ ดูแล สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมและสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการสารวัตรเกษตร ณ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
act23jun61 02
act23jun61 03