วันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวนลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการจัดประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

act24jun61 01
วันที่
19-20 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวนลิษรา อุตมูล ผู้ยนักวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการจัดประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวนลิษรา อุตมูล ผู้ยนักวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการจัดประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด หมู่ 8 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
act24jun61 02