วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายวิวัฒน์ แก้วมราช นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี นางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย นายตะวัน ถาวร และนายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการจัดงานรณรงค์การ

act25jun61 01
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายวิวัฒน์ แก้วมราช นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี นางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย นายตะวัน ถาวร และนายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการจัดงานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตข้าวแปลงใหญ่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายวิวัฒน์ แก้วมราช นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี นางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย นายตะวัน ถาวร และนายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการจัดงานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตข้าวแปลงใหญ่ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2561 และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) บริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศาลาหลักเมือง หมู่6 บ้านปากร้อง ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
act25jun61 02
act25jun61 03
act25jun61 04