วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (web Conference)

act34jun61 01
วันที่
26 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (web Conference)

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (web Conference) เรื่องการมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีระเบียบวาระการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ กษ. และการเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม/ภัยแล้ง) ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
act34jun61 02