วันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 นายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าของงาน ปัญหาอุปสรรค ในการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

act37jun61 01
วันที่
26-27 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าของงาน ปัญหาอุปสรรค ในการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าของงาน ปัญหาอุปสรรค ในการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว และตัวแทนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ฯ ณ ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
act37jun61 02
act37jun61 03
act37jun61 04