วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการโครงการไทยนิยมยั่งยืน

act39jun61 01
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการโครงการไทยนิยมยั่งยืน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขตที่ 12 จังหวัดนครสวรรค์
ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
 
act39jun61 02