วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดีโครงการเพิ่มทักษะอ

act42jun61 01
วันที่
27 - 28 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดีโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและแปรรูป

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดีโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมีวิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ศูนย์เรียนรู้ชีวิตพอเพียง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 42 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร 
act42jun61 02