วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย น.ส.กมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายวรวุฒิ ดีพูล และน.ส.ศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามและมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร

act43jun61 01
วันที่
26 - 28 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย น.ส.กมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายวรวุฒิ ดีพูล และน.ส.ศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามและมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย น.ส.กมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายวรวุฒิ ดีพูล และน.ส.ศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามและมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน บ้านมะโอโคะ โดยมีเกษตรเกษตรเข้าร่วม 33 ราย ณ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
act43jun61 02
act43jun61 03