วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นายสืบสกุล ตันเจริญ ผู้ช่วยนักวิจัย เข้าร่วมประชุมติดตามนิเทศงานการสำรวจโครงการวิจัยการศึกษาภาวะ เศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวชาวนาฯ

act01jul61 01
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นายสืบสกุล ตันเจริญ ผู้ช่วยนักวิจัย เข้าร่วมประชุมติดตามนิเทศงานการสำรวจโครงการวิจัยการศึกษาภาวะ เศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวชาวนาฯ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นายสืบสกุล ตันเจริญ ผู้ช่วยนักวิจัย เข้าร่วมประชุมติดตามนิเทศงานการสำรวจโครงการวิจัยการศึกษาภาวะ เศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวชาวนาฯ โดยมีนางพรรณี ทองเกตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เป็นประธานการประชุมณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางจังหวัดลำปาง
act01jul61 02act01jul61 03