วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามและร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมวันปักดำ ในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ปี 2561

act03jul61 01
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์
รักษ์ชน นักเกษตร และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามและร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมวันปักดำ ในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องSmart Farmer ปี 2561

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามและร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมวันปักดำ ในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ปี 2561 กับตัวแทนชุมชนบ้านสะแกเครือ, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแกเครือ พร้อมคณะครู พร้อมทั้งลงพื้นที่จัดทำผังแปลงเรียนรู้เพื่อจัดทำแปลงทดสอบพันธุ์พื้นเมือง 12 สายพันธุ์ โรงเรียนบ้านสะแกเครือ ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 
act03jul61 02