วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และนางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมกลุ่มเกษตรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พิษณุโลก80

act04jul61 01
วันที่
4 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และนางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมกลุ่มเกษตรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พิษณุโลก80

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และนางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมกลุ่มเกษตรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พิษณุโลก80 พร้อมจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน2561 ณ ห้องประชุม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

act04jul61 02