วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน กิจกรรมสรุปรายงานผลส่งเสริมและพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2561 ครั้งที่ 2

act06jul61 01
วันที่
5 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน กิจกรรมสรุปรายงานผลส่งเสริมและพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2561 ครั้งที่ 2

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน กิจกรรมสรุปรายงานผลส่งเสริมและพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2561 ครั้งที่ 2 ประธานที่ประชุมโดยนายศิวกร  
สัทธรรมนุวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญพิเศษ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ และดำเนินการประชุมโดยเจ้าหน้าที่กองเมล็ดพันธุ์ข้าว มีเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารฯ รวม 14 คน ในการรายงานผลโครงการฯ ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
act06jul61 02act06jul61 03