วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมและร่วมกำหนดแผนการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น

act08jul61 01
วันที่
5 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมและร่วมกำหนดแผนการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมและร่วมกำหนดแผนการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จังหวัดแพร่ 
act08jul61 02