วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมสรุปประเด็นงานวิจัยที่มีการนำเสนอในองค์ความรู้กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

act11jul61 01
วันที่
5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมสรุปประเด็นงานวิจัยที่มีการนำเสนอในองค์ความรู้กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมสรุปประเด็นงานวิจัยที่มีการนำเสนอในองค์ความรู้กองเมล็ดพันธุ์ข้าว หัวข้อการประชุมได้แก่ โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว ,โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวภายในโรงงานปรับปรุงสภาพ , การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้งบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงหัวข้อปัญหางานวิจัย แนวทางการเขียนงานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการวิจัยของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจาก กองเมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมข้าวปลูก กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 
act11jul61 02act11jul61 03