ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมรับเสด็จ

18042560

18  เม.ย. 2560 ข้าราชการและลูกจ้าง ศมข.กำแพงเพชรเข้าร่วมรับเสด็จฯ

page18042560

 

                เมื่อวันที่  18  เมษายน  2560  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และข้าราชการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วม รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานการเกี่ยวข้าวแปลงนาเกษตร ณ  หมู่ที่ 4 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร