วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวศิริพร วังยาว , นายวิวัฒน์ แก้วมราช และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

act12jul61 01
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวศิริพร วังยาว
, นายวิวัฒน์ แก้วมราช และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวศิริพร วังยาว , นายวิวัฒน์ แก้วมราช และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
act12jul61 02act12jul61 03