วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยน.ส.กมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ น.ส.ศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรและนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามมอบปัจ

act14jul61 01
วันที่
7 - 8 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยน.ส.กมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ น.ส.ศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรและนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามมอบปัจจัยการผลิตนาขั้นบันได 10 ราย 10 ไร่ และเตรียมแปลงกล้าข้าว

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยน.ส.กมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ น.ส.ศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรและนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามมอบปัจจัยการผลิตนาขั้นบันได 10 ราย 10 ไร่ และเตรียมแปลงกล้าข้าว สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
act14jul61 02act14jul61 03