วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย นายภควัต ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

act21jul61 01
วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย นายภควัต ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย นายภควัต ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ งบประมาน ปี 2562 ณ บ้านคลองสุขเจริญ ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่2 ตำบลนิคมฯ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
act21jul61 02