เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมและรายงานผลโครงการพัฒนาพื้นที่แบบโครงการหลวง เขตพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

act16 1 550 

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมและรายงานผลโครงการพัฒนาพื้นที่แบบโครงการหลวง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายวรวุฒิ  ดีพูล  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  ได้เข้าร่วมประชุมและรายงานผลโครงการพัฒนาพื้นที่แบบโครงการหลวงในเขตพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ให้กับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
act16 2 550

act16 3 550