วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ, นายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร และนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

act23jul61 01
วันที่
10 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ, นายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร และนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ, นายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร และนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ครั้งที่ 2 ศูนย์เรียนรู้ อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 
act23jul61 02