วันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายประวิทย์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามงานโครงการส่งเสริมธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน

act26jul61 02
วันที่
10 - 11 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายประวิทย์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามงานโครงการส่งเสริมธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายประวิทย์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามงานโครงการส่งเสริมธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ณ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้า และธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลยกกระบัตรอำเภอสามเงาจังหวัดตาก ภายใต้โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ปี 2561 

act26jul61 03