วันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี โครงการเพิ่มทักษะอ

act27jul61 01
วันที่
10 - 11 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนา และแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนา และแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยมีวิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ศูนย์เรียนรู้ชีวิตพอเพียง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 49 ราย
act27jul61 02act27jul61 03