วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร, นางสาวศิริพร วังยาว, นายสมนึก กระจ่างพายัพ และนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

act28jul61 01
วันที่
10 กรกฎาคม2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร, นางสาวศิริพร วังยาว, นายสมนึก กระจ่างพายัพ และนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร, นางสาวศิริพร วังยาว, นายสมนึก กระจ่างพายัพ และนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ครั้งที่2 ศูนย์เรียนรู้ อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
act28jul61 02