เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมกับหน่วยงานภาคีให้คำแนะนำ เกษตรกร ด้านการเกษตร ในกิจกรรมต่างๆ

act17 1 550

วันที่ 24สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมกับหน่วยงานภาคีให้คำแนะนำ เกษตรกร ด้านการเกษตร ในกิจกรรมโครงการ 5    ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นาย เชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับหน่วยงานภาคีประกอบด้วย สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง  สำนักงานประมงคลองขลุง  สำนักงานปศุสัตว์คลองขลุง และปราชญ์เกษตร  ร่วมจัดกิจกรรม 3 ประสาน (โครงการ 5    ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง)กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ เพื่อให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านการเกษตร ในกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมแปลงของเกษตรกรและศึกษาดูงานการแปรรูปกล้วยไข่จำนวน1รายคือ นางสาวดวงฤทัย เงินยวง ณ. หมู่ 7 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

act17 2 550

act17 4 550

act17 5 550