เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น โครงการเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

act18 1 550

วันที่  25  สิงหาคม  2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น  โครงการเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่ตำบลบัวหุ่ง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย  นายธงชัย  ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ  เขียวยิ่ง  และ นายบุญญาลักษณ์  รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น  โครงการเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย  ตำบลบัวหุ่ง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรกร จำนวน  70  ราย

act18 2 550

act18 3 550act18 4 550