เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น โครงการเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

act19 1 550

วันที่ 25  สิงหาคม  2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น  โครงการเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ตำบลบัวหุ่ง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่  25  สิงหาคม  2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย  นายธงชัย  ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ  เขียวยิ่ง  และนายบุญญาลักษณ์  รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น  โครงการเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย  ตำบลบัวหุ่ง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ มีเกษตรกรรับการตรวจ จำนวน  70  ราย
act19 2 550

act19 3 550