วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ควบคุมงานการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

act05aug61 01
วันที่ 7 - 8 สิงหาคม
2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ควบคุมงานการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ควบคุมงานการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร และติดตามเอกสารการขอใช้วัสดุ ร่วมกับ นายวีระยุทธ สนศิริ นายช่างโยธาอาวุโส สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร และตัวแทนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ฯ ณ สถานที่ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
act05aug61 03
act05aug61 04act05aug61 05act05aug61 06act05aug61 07act05aug61 08act05aug61 09act05aug61 10act05aug61 11