วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์, นางพรรณี พวงมาลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน , นางญาณิฐา ศรีมณี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ, น.ส. กมลวรรณ ตีเมืองสอง, นายนพรัตน์ รักษ์ชน และผู

act07aug61 01
วันที่
8 สิงหาคม2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์, นางพรรณี พวงมาลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน, นางญาณิฐา ศรีมณี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ, น.ส. กมลวรรณ ตีเมืองสอง, นายนพรัตน์ รักษ์ชน และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดกิจกรรมดำนา ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์, นางพรรณี พวงมาลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน, นางญาณิฐา ศรีมณี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ, น.ส. กมลวรรณ ตีเมืองสอง, นายนพรัตน์ รักษ์ชน และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดกิจกรรมดำนา ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องSmartFarmer ปี2561 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
act07aug61 02act07aug61 03act07aug61 04act07aug61 05