วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน,นายประวิทย์ ใจแสน และ นางสาวนลิษรา อุตมูล นักวิชาการเกษตร ติดตามการบันทึกข้อมูลระบบควบคุมภายใน(ICS) และตรวจแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว

act08aug61 01
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
,นายประวิทย์ ใจแสน และ นางสาวนลิษรา อุตมูล นักวิชาการเกษตร ติดตามการบันทึกข้อมูลระบบควบคุมภายใน(ICS) และตรวจแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน,นายประวิทย์ ใจแสน และ นางสาวนลิษรา อุตมูล นักวิชาการเกษตร ติดตามการบันทึกข้อมูลระบบควบคุมภายใน(ICS) และตรวจแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวตลาดเฉพาะ Niche Market ณ หมู่ 4 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
act08aug61 03act08aug61 04