วันที่ 7- 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ นายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ตรวจประเมินเบื้องต้นระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรโครงการเกษตรอินทรีย์

act10aug61 01
วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ นายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ตรวจประเมินเบื้องต้นระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรโครงการเกษตรอินทรีย์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ นายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ตรวจประเมินเบื้องต้นระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรโครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดงซ่อม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เกษตรกรจำนวน 44 ราย กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านเด่นวัว อำเภอวังเจ้า เกษตรกร 20ราย กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านปางส้าน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เกษตรกรจำนวน 17 ราย 
act10aug61 02act10aug61 03act10aug61 04