เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น โครงการเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

act20 1 550

วันที่ 26-27 สิงหาคม  2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  เข้าตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น  โครงการเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย  ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ  เขียวยิ่ง  และนายบุญญาลักษณ์  รักพ่วง เข้าตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น  โครงการเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย  ตำบลหนองแค   อำเภอราษีไศล  และตำบลตองปิด  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ มีเกษตรกรรับการตรวจ จำนวน  96 ราย
act20 2 550
act20 3 550