วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ,นางสาวนลิษรา อุตมูล และ นางสาวศิรประภา ท้วมทองดี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (กข61)และ ติดตามการเก็บข้อมูลการเจร

act22aug61 02
วันที่
16 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ,นางสาวนลิษรา อุตมูล และ นางสาวศิรประภา ท้วมทองดี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (กข61)และ ติดตามการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของข้าว (กข61)

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ,นางสาวนลิษรา อุตมูล และ นางสาวศิรประภา ท้วมทองดี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (กข61)และ ติดตามการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของข้าว (กข61) งานโครงการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรอบที่ 3 ปี 2561 ณ ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย, ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
act22aug61 03