วันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามและตรวจประเมินเบื้องต้นระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรกลุ่มประเภท 1 ปี 2561

act23aug61 01
วันที่
15-16 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามและตรวจประเมินเบื้องต้นระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรกลุ่มประเภท 1 ปี 2561

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามและตรวจประเมินเบื้องต้นระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรกลุ่มประเภท 1 ปี 2561 ตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มเกษตรกรทุ่งลานกระบือไรซ์ ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ และกลุ่มข้าวอินทรีย์สักงาม ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
act23aug61 02act23aug61 03