วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

act26aug61 03
วันที่
17 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด และตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
act26aug61 01
act26aug61 02