วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามให้คำแนะนำการทำระบบควบคุมภายในแก่เกษตรกรโครงการเกษตรอินทรีย์

act27aug61 01
วันที่
17-18 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามให้คำแนะนำการทำระบบควบคุมภายในแก่เกษตรกรโครงการเกษตรอินทรีย์

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามให้คำแนะนำการทำระบบควบคุมภายในแก่เกษตรกรโครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
act27aug61 02