เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์อัตรากำลังและวางแผนกำลังคน

act21 1 550

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์อัตรากำลังและวางแผนกำลังคน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสุรีย์ พูลสวัสดิ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์อัตรากำลังและวางแผนกำลังคน Module1 ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
act21 2 550

act21 3 550

act21 4 550