วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมประชุมการจัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์

act37aug61 01
วันที่
20 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมประชุมการจัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมประชุมการจัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ปี 2561-2564 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
act37aug61 02