วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนาย เชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางชนาภา ปัทมาลี พนักงานประจำห้องปฎิบัติการ ส.2 ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม

act38aug61 01
วันที่
20 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนาย เชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางชนาภา ปัทมาลี พนักงานประจำห้องปฎิบัติการ ส.2 ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนาย เชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางชนาภา ปัทมาลี พนักงานประจำห้องปฎิบัติการ ส.2 ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมและสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าโครงการสารวัตรเกษตร ณ.อำเภอเมือง อำเภอไทรงาม จังหวัด กำแพงเพชร
act38aug61 02