ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรโดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

act22 01 550

วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ได้เข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายนำชัย พรหมมีชัย รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการติดตามงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีประเด็นตรวจติดตาม ดังนี้

1) โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน

2) โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

3) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่

4) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

5) การตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร
act22 2 550
act22 3 550
act22 4 550