วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรรณี พวงมาลี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางสาวสุนทรียา ทรงสุภา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมอบรมระบบบริหารจัดการงบประมาณ (BMS)

act50aug61 01
วันที่
28 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรรณี พวงมาลี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางสาวสุนทรียา ทรงสุภา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมอบรมระบบบริหารจัดการงบประมาณ (BMS)

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรรณี พวงมาลี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางสาวสุนทรียา ทรงสุภา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมอบรมระบบบริหารจัดการงบประมาณ (BMS) กรุงเทพ โดยมีนายขจร เราประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว เป็นประธานเปิดการอบรม ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
act50aug61 02
act50aug61 03act50aug61 04