ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรฝึกอบรมที่ปรึกษาผู้ประกอบกิจการ

 main22032560

22-23 มี.ค.60 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมฝึกอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาผู้ประกอบธุรกิจเมล็ดพันธ์ข้าวตามพรบ.พันธุ์พืช

 page 22032562

        วันที่ 22-23 มีนาคม 2560  นายเชิงชน  มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวเกศิณี  แก้วมาลา  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "ที่ปรึกษาผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวตามพ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม"  รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมท็อปแลนด์  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  

 

เกศิณี  แก้วมาลา : เขียน/ถ่ายภาพ