วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบการใช้งาน Mobile Application "ฟาร์มข้าวอัจฉริยะ"

act54aug61 001
วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบการใช้งาน
Mobile Application "ฟาร์มข้าวอัจฉริยะ"

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบการใช้งาน Mobile Application "ฟาร์มข้าวอัจฉริยะ" (Smart Rice Farm - SRF) Version 2 Demo รุ่นที่ 1 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายเกรียงไกร พันธุ์วรรณ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าว เขตภาคเหนือ และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางจำนวน 36 คน ณ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่
act54aug61 01act54aug61 02act54aug61 03