เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักการเขียนโครงการ/กิจกรรม สู่ความเป็นเลิศ

act24 1 550
วันที่
28-29 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมฝึกอบรมหลักการเขียนโครงการ/กิจกรรม สู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักการเขียนโครงการ/กิจกรรม สู่ความเป็นเลิศ โดยสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ได้เชิญ อ.ประเสริฐ แย้มสรวล มาให้ความรู้เรื่องหลักการเขียนคำของบประมาณของโครงการต่างๆ เพื่อให้ได้งบประมาณมาเพื่อกิจกรรมขององค์กร ณ โรงแรมเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
act24 2 550
act24 3 550
act24 4 550