วันที่ 4-6 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

act08sep61 01.1
วันที่
4-6 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2561/2562 ร่วมกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มไร่สุขขุม และกลุ่มแปลงนาสะอาด จำนวนกลุ่มละ 2 คน เพื่อเป็นแนวทางการกำหนดเป้าหมายการผลิตข้าวตลาดเฉพาะต่อไป
act08sep61 01act08sep61 02act08sep61 03act08sep61 04