เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ ร่วมกับหน่วยงานเกษตรอำเภอ

act25 1 550
วันที่
29 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ ร่วมกับหน่วยงานเกษตรอำเภอ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวกนกวรรณ เกษี นางสาวอโณทัย มังโส ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ ร่วมกับหน่วยงานเกษตรอำเภอ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านสามง่าม หมู่ที่ 3 ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
act25 2 550
act25 3 550